Lună: iunie 2022

DECLARATIE DE AVERE SI DE INTERESE -DIRECTOR

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, BREAZU GEORGETA MANUELA , având funcţia
de director la Gradinita cu P.P. ,,Prichindeii” Giurgiu ,
CNP 2600524520018 , domiciliul Bulevardul Ion I.C. Brătianu nr. 108 , Giurgiu
,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de acţiuni Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor
1.1…… 0 0 0 0

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
2.1……0 0 0

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…… MEMBRU DE SINDICAT

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1…… 0

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contractantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încredinţat contractul Tipul contractului Data încheierii contractului Durata contractului Valoarea totală a contractului

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Breazu Georgeta Manuela , având funcţia
de director la Gradinita cu P.P. ,,Prichindeii” ,
CNP 2600524520018 , domiciliul Bulevardul Ion I.C. Brătianu nr. 108 , Giurgiu
,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
……………………………….
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul )
0 0 0 0 0 0 0

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul2)
0 0 0 0 0 0 0

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
0 0 0 0 0

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
0 0 0

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea
0 0 0 0 0

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi
0 0 0 0 0

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi
0 0 0 0

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nu am……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
0 0 0 0

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit Venitul anual încasat
1.1. Titular 0 0 0

1.2. Soţ/soţie 0 0 0

1.3. Copii 0 0 0

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular