Noutati

Educatia interculturala in gradinita

De-a lungul istoriei sale, atât în România, precum şi în multe alte ţări din sud-estul Europei, au avut loc confruntări de culturi, mai ales în secolul XX, când transformări repetate au afectat viaţa socială, politică şi culturală.

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil

să crească,
să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea,
să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite,
să-şi poată ocupa progresiv locul în societate,
să poată deveni cetăţeni activi.
Interculturalitatea este, înainte de orice, respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţiile acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor

pentru a învăţa,
a cunoaşte şi
a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie.
,,Voi sărbătoriţi într-un fel, la noi e diferit”
Suntem diferiţi, dar nu înseamnă că unul este mai bun decât celălalt, cu toţii avem un potenţial valoric egal. Toţi avem o cultură asemănătoare dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de

religiile noastre,
de grupul nostru etnic,
de valorile politice, sociale,
de familiile noastre.
Unica posibilitate ca oamenii să devină solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi similitudini.

Orice societate depinde, atât în ceea ce priveşte existenţa sa, cât şi dezvoltarea ei, de un echilibru între afirmarea de sine a individului şi interesul colectiv. Realizarea acestui echilibru duce la o conştiinţă crescută a libertăţii interioare şi constituie baza unui sentiment de identitate şi de respect de sine, de respect al celuilalt.

Bruno Bettelheim

Beneficiile educației interculturale
Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate

diferită,
multiculturală,
care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotodiană,
o individualitate care nu seamănă cu nimeni şi nimic.
Cunoaşterea şi înţelegerea celuilalt este un proces progresiv şi complex. Primele contacte intre oamenii de culturi diferite sunt însoţite de sentimentul de insecuritate, de frică, de adversitate deschisă faţă de celălalt. Datorită învăţării relaţionale, pe măsură ce contactele devin frecvente, indispensabile (datorită unor circumstanţe, locuri de muncă, etc) acceptarea şi înţelegerea celuilalt devin comportamente de bun simţ.

Abordarea interculturală este o nouă metodologie ce caută să integreze, in interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor sociale, poşiticii, culturii, istoriei.

Antonio Perotti

În învăţământ, culturile se cer a fi studiate intr-o manieră comparativă şi complementară. Efortul de aplicare a tezelor educaţiei interculturale este mai dificil decât cel de teoretizare. Astfel apar fel de fel de întrebări cum ar fi

să se valorifice pedagogic diferenţele culturale,
când trebuie să începi şi cum să menţii un echilibru între respectarea specificităţii fiecăruia
evitarea etichetărilor, al accentuării diferenţelor.
Formarea preșcolarilor
Formarea omului este o sarcină complexă şi de înaltă răspundere, care trebuie realizată fără rebuturi sau pierderi de valori umane. Îndeplinirea acestei nobile misiuni, cu dezideratul său major de a ameliora progresiv capacitatea adaptativă a omului la cerinţele sociale, revine in principal, şcolii.

Formarea capacităţii de adaptare la diverse situaţii de viaţă este condiţionată , într-o mare măsură, de găsirea modalitaţilor optime de instruire si invăţare. Dezvoltarea psihică a elevilor poartă amprenta conţinutului concret al invăţământului şi al modului de realizare a acestuia.

Posibilităţile mintale ale copilului sunt mari, iar evaluarea capacităţilor mintale genetice este o sarcină dificilă în stadiul actual de dezvoltare socială. Potenţialităţile intelectuale se realizează în contextul activităţilor în care este antrenat copilul in mod efectiv. Metodologia activităţilor instructiv – educative, modul lor de organizare, pot favoriza ori limita valorificarea deplină a posibilităţilor de dezvoltare psihică de care dispune copilul. Perfecţionarea mijloacelor, a metodelor reale de formare a personalităţii, contribuie la ridicarea nivelului de dezvoltare mintala, afectivă și morală a copilului.

Educația morală
Toleranța este o valoare morală, iar educarea în spiritul acesteia se înscrie, așadar, în sfera educației morale.

Educația morală reprezintă dimensiunea internă a activității de formare-dezvoltare a personalității care vizează ,,ceea ce este mai profund și mai accentuat subiectiv în ființa umană’’ (Hubert,Rene). Acest lucru este realizabil prin raportarea la valorile incluse în normele etice definitorii pentru reglementarea raporturilor omului cu lumea și cu sinele.

Discriminarea reprezintă unul dintre puţinele aspecte comune în situaţii în care se găsesc romii şi comunităţile de romo. Multă vreme, ideea că romii au fost şi sunt şi în prezent victime ale descriminărilor şi ale unor prejudecăţi de tip rasist este tot mai acceptată şi discutată. Ea se regăsește în prezent în mai multe documente oficiale şi fiind luată în considerare în politicile publice .

Teoriile sociologice şi psihosociologice arată că nu se poate vorbi de o reală eficienţă în combaterea descriminării. Lipsește un cadru instituţional adecvat şi un mesaj public clar exprimat către instituţiile publice în sensul combaterii descriminării .

Tipuri de discriminare
Discriminare directă
apare în situaţia în care persona este tratată mai puţin favorabil decât alta, când ar putea fi tratată într-o manieră similară. Spre exemplu, un caz de descriminare directă este cel al refuzului înscrierii copiilor romi la o anumită grădiniţă.
Discriminare indirectă
o prevedere, un criteriu sau o practică aparent neutră care dezavantajează anumite persoane. Exemple: impunerea purtării de către copii a unor uniforme scumpe; sau obligativiatea achiziţionării de către părinţi a unor materiale educative cu costuri ridicate. Drept consecinţă, are loc concentrarea copiilor proveniţi din medii defavorabile în grădiniţe care nu au astfel de solicitări.
Discriminare structurală
se referă la slaba reprezentare a unor categorii de persoane în anumite domenii .
Efectele discriminării
Existenţa unei legislaţii nondiscriminatorii şi a unor instituţii cu atribuţii în combaterea discriminării sunt elemente importante, dar nu suficiente pentru asigurarea reducerii discriminării romilor. Toate acestea au, dincolo de rolul lor funcţional direct, consecinţe psihologice semnificative.

Prejudecată rasială: Este o judecată formulată aprioric şi se bazează pe noţiunea de „rasă” greşit interpretată, lucru care duce la preferinţe iraţionale.

Lucrând ca educatoare într-o grădiniţă în care există o populaţie şcolară 40% de etnie romă, am avut posibilitatea de a încerca să educ copiii în spiritul toleranței și a non-discriminării.

Descriere a unei părţi din activitatea la grupă

Sunt educatoare la o grupă cu 21 de copii, dintre care 11 sunt de etnie romă. Pentru a-i integra, copiii de etnie romă participă în mod egal cu copiii ne-romi la activităţile pe sectoare.

Activități desfășurate pentru reducere discriminării
La Centrul Bibliotecă
Poveşti cu elemente cultural pr,lelucrate din comunitatea romilor sau cu personaje pozitive romi;
Materiale scrise bilingv în română şi romani;
Ilustraţii care să refelecte aspect familiar copiilor rromi.
La Centrul Ştiinţă
Includerea de obiecte , imagini ale animalelor sau plantelor legate de viaţa din prezent sau din trecutul recent a comunităţilor de romi ;
Studierea unor procese asociate meseriilor tradiţionale ale romilor;
Dobândirea deprinderilor matematice fundamentale prin compararea ,măsurarea , desenarea unor obiecte specifice legate de viaţa cotidiană a familiilor de romi .
La Centrul Arte
Realizarea prin desene , picturi ,colaje care să reprezinte viaţa copiilor şi a familiilor acestora sau evenimente importante ale comunităţii;
Atenţie acordată păstrării şi expunerii echilibrate a produselor realizate de copii romi şi ne-romi;
Încurajarea realizării în comun de desene ,colaje , modelaje , de către copii romi şi ne-romi , generând si situaţii de interdependenţă pozitivă ;
Jocul cu instrumente muzicale specifice şi reflectarea diversităţii grupei în fondul muzical folosit , utilizând de exemplu piese clasice inspirate din folclorul romilor , românilor;
La Centrul Joc de rol
Includerea de păpuşi cu diferite culori ale pielii, cu diferite tipuri de îmbrăcăminte. Includerea jucăriilor ce reprezintă obiecte care se regăsesc în casele, gospodăriile sau în ocupaţiile familiilor de romi; obiecte de vestimentaţie especifice românilor şi romilor ,
Jocuri simbolice în care se simulează câte un eveniment important din viaţa familiei sau a comunităţii de romi .
La Centrul Construcţii
Realizarae de construcţii comune prin propria cooperare între copii romi şi ne- romi;
Copiilor de vârstă mai mare li se poate propune să construiască din cuburi o machetă a satului sau a altor locuri care le sunt cunoscute copiilor. De exemplu – a migraţiei în stăinătate.
La Centrul Apă şi nisip
Este un mediu în care stimulează prin natura sa, apropierea şi înteracţiunile de pe poziţii egale a copiilor , lucru ce poate fi subliniat pentru a contribui la dezvoltarea atitudinilor pozitive reciproce ;
Realizarea de modelări ale formelor de relief familiar copiilor romi şi ne-romi, aflate în localitatea lor ;
Profesor Juravle Daniela, Burla

DECLARATIE DE AVERE SI DE INTERESE -DIRECTOR

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, BREAZU GEORGETA MANUELA , având funcţia
de director la Gradinita cu P.P. ,,Prichindeii” Giurgiu ,
CNP 2600524520018 , domiciliul Bulevardul Ion I.C. Brătianu nr. 108 , Giurgiu
,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de acţiuni Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor
1.1…… 0 0 0 0

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
2.1……0 0 0

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…… MEMBRU DE SINDICAT

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1…… 0

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contractantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încredinţat contractul Tipul contractului Data încheierii contractului Durata contractului Valoarea totală a contractului

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Breazu Georgeta Manuela , având funcţia
de director la Gradinita cu P.P. ,,Prichindeii” ,
CNP 2600524520018 , domiciliul Bulevardul Ion I.C. Brătianu nr. 108 , Giurgiu
,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
……………………………….
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul )
0 0 0 0 0 0 0

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul2)
0 0 0 0 0 0 0

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
0 0 0 0 0

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
0 0 0

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea
0 0 0 0 0

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi
0 0 0 0 0

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi
0 0 0 0

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nu am……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
0 0 0 0

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit Venitul anual încasat
1.1. Titular 0 0 0

1.2. Soţ/soţie 0 0 0

1.3. Copii 0 0 0

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

IMPORTANT!
La nivelul unitatii noastre de invatamant , la data de 01.11.2021 avem un numar de 24 de angajati ,din care 15 sunt vaccinati impotriva Covid-19, iar 9 sunt nevaccinati, ceea ce reprezinta o pondere de 62 % vaccinati , iar 38%nevaccinati.
Itsy Bitsy – Cum il inveti pe copil sa salute

Itsy Bitsy – Cum il inveti pe copil sa salute – Diana Stanculeanu

Orice parinte isi doreste sa aiba un copil binecrescut, care spune mereu „buna ziua” si de care cei din jur sa se minuneze. Totusi, de multe ori, copiii sunt impinsi de parintii lor sa salute niste oameni care, pentru cel mic, sunt niste necunoscuti.